Izabela Mrochen

organizacja warsztatów, szkoleń, audyty stron wwwSearch:

Jesteś tutaj: Strona główna > Projekty

Chronologia udziału w projektach

Czarny piktogram monitora. Po prawej unoszą się kwadraty.

Międzynarodowy projekt CASTLE

„Project CASTLE – New Employability Skills and Business Creation in the Audiodescription and Stubtitling Sector” (Nowe możliwości zatrudnienia oraz tworzenia biznesu w sektorze audiodeskrypcji i tworzenia napisów (Castle)) we współpracy z Saša Inkubator Słowenia, Velenje, oraz Partnerami Projektu Uniwersytet w Wolverhampton, Wielka Brytania, ARGO, Włochy, Centro Diego Fabbri, Włochy, Audiosigno, Hiszpania, Centrum Kultury Wrocław-Zachód, Polska 08.04.2018 – 14.04.2018; zakończenie projektu w kwietniu 2019 we Wrocławiu; cel projektu to udział w nowoczesnych warsztatach rozwijających kompetencje w zakresie tworzenia audiodeskrypcji oraz napisów dla niesłyszących;

2018 – 2019

Czarny piktogram monitora. Po prawej unoszą się kwadraty.

Dostępność Budynku Neofilologii UŚ

Autorski projekt witryny budynku Neofilologii UŚ w Sosnowcu. W ramach projektu zastosowano standardy dostępności WCAG w taki sposób aby każdy użytkownik korzystający z urządzeń mobilnych oraz komputera stacjonarnego mógł z łatwością dotrzeć do informacji tj. lokalizacja jednostek wydziału filologicznego, oferty studiów UŚ oraz sposobu ewakuacji. Współautorzy projektu: mgr Wojciech Maszlej oraz dr Grzegorz Służałek. Projekt ciągły realizowany od 30 czerwca 2017r.

2017 – 2018


Powrót do góry

Czarny piktogram monitora. Po prawej unoszą się kwadraty.

Standardy WCAG 2.0

Szkolenia dla beneficjentów RPO WSL 2014-2020 z zakresu: zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w tym wymagania Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami:
a. przeprowadzenie 6-godzinnego seminarium dnia 29 maja 2017,
b. nagranie webinarium dnia 12 lipca 2017,
c. przygotowanie materiałów propagujących dostępność zasobów cyfrowych zgodnie z WCAG 2.0,
d. przeprowadzenie 6-godzinnego seminarium warsztatowego dnia 29 września 2017;
Projekt przeprowadzony na zlecenie Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach;

2017

Czarny piktogram monitora. Po prawej unoszą się kwadraty.

SMART Urzędnik

Udział w projekcie „SMART Urzędnik” organizowanym przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w lipcu 2016 roku; w ramach projektu przeprowadziłam 90-minutowy wykład pt. „Kolor i kontrast w cyberprzestrzeni – podstawy typografii strony www zgodnie z zasadami WCAG 2.0”

2016

Czarny piktogram monitora. Po prawej unoszą się kwadraty.

Dostępne urzędy

Audyt dostępności serwisu Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie zgodnie z zasadami WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji; konkurs obejmował dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych. Realizacja projektu do końca grudnia 2015 roku. Projekt serwisu Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie został zakwalifikowany do konkursu Stron internetowa bez barier.

2016


Powrót do góry

Czarny piktogram monitora. Po prawej unoszą się kwadraty.

Mobility of Youth Workers

Udział w międzynarodowym projekcie „Mobility of Youth Workers” organizowanym przez Gustav Stresemann Institut, Bad Bevensen, Niemcy, w ramach międzynarodowego projektu „Living together in Diversity, resolving conflicts, building an inclusive Europe”,

2015

Czarny piktogram monitora. Po prawej unoszą się kwadraty.

W Dialogu

Udział w projekcie „Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT na rzecz włączenia społecznego w procesy decyzyjne”; zaproszenie do udziału w projekcie wystosowane przez Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, http://www.pfon.org; projekt realizowany przez Centrum Deliberacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Politechnikę Warszawską, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” oraz Studio Promocji MIT.
a. ekspertyza na temat dostosowania informatycznej platformy do przeprowadzania konsultacji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
b. wykonanie ekspertyzy dostępności platformy W Dialogu zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0 przy zastosowaniu aplikacji i narzędzi rekomendowanych przez konsorcjum W3C;
c. przygotowanie raportu Dostępność do nowych technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych, w tym Internetu.

2015

Czarny piktogram monitora. Po prawej unoszą się kwadraty.

Strategii Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Dostosowanie zapisów Strategii Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w aspekcie komunikacji z osobami z niepełno-sprawnościami, wykonanie I Etapu usługi eksperckiej na zlecenie Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, marzec 2015; str. 26-30 Rozdział: Komunikacja z osobami z różnymi niepełnosprawnościami;
II Etap usługi eksperckiej: przeprowadzenie warsztatów dla pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie działań informacyjno-edukacyjno-promocyjnych RPO WSL 2014-2020, nie mniej niż 10 godzin zegarowych,
– w ramach umowy przeprowadzono 5 szkoleń trwających każdorazowo 5 godzin zegarowych;

2015


Powrót do góry

Czarny piktogram monitora. Po prawej unoszą się kwadraty.

Nowoczesne kształcenie – pewna przyszłość

udział w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, projekt „Nowoczesne kształcenie – pewna przyszłość” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.1.1; prowadzenie zajęć dydaktycznych w oparciu o program autorski z zakresu Przekładu audiowizualnego z elementami WCAG 2.0 oraz Narzędzia informatyczne wspomagające tłumaczenie; rok akademicki, 2013/2014 semestr letni, 2014/2015, semestr zimowy i letni, 2015/2016, semestr zimowy;

2014 – 2015

Czarny piktogram monitora. Po prawej unoszą się kwadraty.

E-podręczniki do kształcenia ogólnego

E-podręczniki do kształcenia ogólnego, Cyfrowa Szkoła, Ministerstwo Edukacji Narodowej, udział w projekcie na stanowisku redaktora do spraw WCAG, współpraca z CKU, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 23.04.2014 – 15.11.2015;
a. udział w projekcie jako ekspert ds. wdrażania zasad i wytycznych WCAG 2.0 w sposobie przystosowania platformy e-podręczników do potrzeb uczniów z dysfunkcjami wzroku i słuchu;
b. współpraca i koordynowanie prac redaktorów poszczególnych podręczników do kształcenia fizyki, geografii, chemii, biologii, przyrody oraz BHP;
c. przygotowanie i redakcja tekstów alternatywnych do ilustracji, grafiki, wykresów, itd oraz napisów do filmów w podręcznikach cyfrowych objętych projektem (łącznie dodałam teksty alternatywne do 2453 ilustracji + zrobiłam korektę 788 ilustracji = 3241 ilustracji od 23 kwietnia 2014 do 15listopada 2015 w ciągu 1310 godz )

2014 – 2015

Czarny piktogram monitora. Po prawej unoszą się kwadraty.

Polska Akademia Dostępności

Przeprowadzenie walidacji automatycznej narzędziem Utilitia ponad 500 stron wybranych witryn podmiotów realizujących zadania publiczne oraz opracowanie raportów częściowych z badania walidacyjnego podmiotów realizujących zadania publiczne; umowa zawarta z Fundacją Widzialni w ramach projektu Polska Akademia Dostępności; listopad 2014;
– w ramach udziału w projekcie przeprowadziłam walidację witryn: 160 szkół publicznych, 160 ośrodków służby zdrowia, 32 ośrodki domów kultury, 16 urzędów wojewódzkich, 66 miast powiatowych oraz gminnych; łączenie 500 witryn;

2014


Powrót do góry

Czarny piktogram monitora. Po prawej unoszą się kwadraty.

Metodologia badania dostępności strony www

Metodologia badania dostępności strony www dla osób niepełnosprawnych, starszych i innych narażonych na wykluczenie cyfrowe w oparciu o WCAG 2.0, ( dr Izabela Mrochen wsp. Artur Marcinkowski, Przemysław Marcinkowski, Marcin Luboń) Fundacja Widzialni, Częstochowa, 2013 (metodologia opracowana jako rozporządzenie do ustawy dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji)

2013

Czarny piktogram monitora. Po prawej unoszą się kwadraty.

Aktywny w szkole – aktywny w życiu

Uniwersytet Śląski w Katowicach – udział w projekcie „Aktywny w szkole – aktywny w życiu”, realizowanym w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarty w Ministerstwie Edukacji Narodowej; konsultacje tematyczne podczas ponadregionalnych warsztatów naukowych w ramach projektu „Aktywny w szkole – aktywny w życiu”; 05.01.2011 – 24.03.2012

2011 – 2012

Czarny piktogram monitora. Po prawej unoszą się kwadraty.

Euroedukacja – angielski język biznesu

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice (Polska) – uczestnictwo w charakterze wykładowcy w projekcie angielskiego języka biznesu Euroedukacja nr Z/2.23/II/2.1/26/05, realizowanym przez Economicus U.H.P. Sp. z o.o. wspieranym przez Economicus 1991, EFS, ZPORR (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego)
– przygotowanie programów autorskich z modułów: kurs języka angielskiego o profilu ogólnym, autoprezentacja, zakładanie przedsiębiorstwa oraz wybór działalności gospodarczej, małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej, zarządzanie,marketing, handel i dystrybucja, korespondencja handlowa oraz sztuka telefonowania, negocjacje międzynarodowe, psychologia biznesu, IT Office, doradztwo w zakresie planowania i wdrażania ścieżki rozwoju zawodowego; 01.10.2005 – 30.06.2006

2005 – 2006


Powrót do góry

Żółty piktogram. Po lewej żółte koło i małe okręgi. Po prawej 2 koła.

Zmiana wielkości czcionki
Zmiana kontrastu